Cel: Poprawa jakości życia i dobrobyt nas wszystkich dzięki nowoczesnemu i przyjaznemu systemowi ochrony zdrowia.

Wyzwania

 • Skuteczna profilaktyka – najlepszą inwestycją w człowieka
 • Sprawiedliwy i sprawny system opieki nad pacjentem
 • Poczucie bezpieczeństwa i poszanowanie godności chorego
 • Szybszy i łatwy dostęp do specjalistycznego leczenia
 • Dobrze wykształcona i przyjazna kadra
 • Kompleksowa opieka nad osobami starszymi
 • Zapewnienie zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży

Kalendarz zdrowia

2016 – rok promocji i profilaktyki zdrowia

2017 – rok zdrowej rodziny i młodego pokolenia

2018 – rok troski o seniorów

2019 – rok dla macierzyństwa i kobiet

2020 – rok dla ojcostwa i mężczyzn

Skuteczna profilaktyka – zapobieganie chorobom

 • Popularyzacja aktywności fizycznej i inwestycji w zdrowie
 • Edukacja zdrowotna przedszkolaka i ucznia (zdrowy tryb życia, pierwsza pomoc, ruch i żywienie)
 • Upowszechnienie opieki stomatologicznej w przedszkolu i w szkole
 • Poszerzenie listy bezpłatnych szczepień
 • Upowszechnienie badań profilaktycznych i walka z uzależnieniami

Sprawny i sprawiedliwy system ochrony zdrowia

 • Zmniejszenie nierówności w zdrowiu
 • Poprawa dostępu do nowoczesnego leczenia bez względu na miejsce zamieszkania.
 • Wyrównanie dostępu do lekarzy specjalistów, bez względu na wiek, płeć i status społeczny
 • Faktyczne zapewnienie i egzekwowanie rzetelnej informacji o jakości placówek zdrowotnych

Poczucie bezpieczeństwa i godność chorego

 • Respektowanie praw pacjenta
 • Edukacja w zakresie przysługujących pacjentowi praw
 • Wiarygodna i wyczerpująca informacja na każdym etapie leczenia
 • Poszanowanie intymności chorego
 • Wsparcie socjalne dla potrzebujących
 • Dostępność opieki psychologicznej i duszpasterskiej
 • Bezpieczne ratownictwo medyczne na europejskim poziomie – podniesienie rangi zawodu ratownika medycznego

Szybszy i łatwy dostęp do specjalistycznego leczenia

 • Zakończenie procesu informatyzacji (karta pacjenta, e-recepta)
 • Kompleksowa opieka nad pacjentem
 • Telekonsultacje – dostępność specjalistów on line.
 • Innowacje w ochronie zdrowia
 • Udział sprawców wypadków w ponoszeniu kosztów leczenia ofiar

Dobrze wykształcona i przyjazna kadra

 • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia lekarzy, pielęgniarek, położnych i innego personelu medycznego
 • Referencyjność medycyny i farmacji akademickiej
 • Inwestycje w medyczne ośrodki akademickie
 • Więcej przyjęć na studia medyczne  zarówno dla Polaków, jak i obcokrajowców
 • Zwiększenie liczby rezydentur dla lekarzy i stworzenie rezydentur dla pielęgniarek
 • Przeciwdziałanie migracji wysokospecjalistycznych kadr lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego
 • Wyższe wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia
 • Uruchomienie systemu monitorowania jakości kształcenia kadr medycznych i standaryzacja egzaminów
 • Obowiązkowe szkolenie z zakresu komunikacji z pacjentem
 • Tworzenie warunków do powiązania kształcenia z przyszłym miejscem pracy

Kompleksowa opieka nad osobami starszymi

 • Regularne badania profilaktyczne – „Bilans seniora"
 • Zwiększenie liczby specjalistów z geriatrii
 • Dostosowanie infrastruktury i sprzętu medycznego do potrzeb osób starszych
 • Integracja międzypokoleniowa
 • Wzmocnienie i zintegrowanie opieki długoterminowej
 • Stworzenie modelu opieki medycznej w miejscu zamieszkania osoby starszej
 • Umożliwienie osobie starszej, niezależnie od stanu zdrowia, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym         

Zapewnienie zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży

 • Troska o bezpieczną i zdrową rodzinę
 • Prawo do opieki pediatrycznej w przedszkolu i szkole
 • Kształtowanie zdrowych postaw społecznych i obyczajowych
 • Empatia międzypokoleniowa
 • Kształcenie prospołeczne i opiekuńcze wobec starszych, chorych i potrzebujących

Opracowano pod kierownictwem ministra zdrowia prof. Mariana Zembali we współpracy z: sekretarzami stanu Beatą Małecką-Liberą i Sławomirem Neumannem, podsekretarzami stanu  Piotrem Warczyńskim, Igorem Radziewiczem-Winnickim i Cezarym Cieślukowskim oraz dyrektorami Departamentów Ministerstwa Zdrowia.

 

 

Źródło:www.mz.gov.pl