Od 16 października do 7 listopada 2013 trwają konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Jednym z elementów szeroko zakrojonych konsultacji społecznych była konferencja konsultacyjna, która odbyła się 21 października 2013 r. w Łodzi.

Do udziału w konsultacjach  zaproszono szerokie grono odbiorców, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, przedstawicieli administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. W  trakcie konferencji przedstawiono główne założenia przygotowanego przez firmę ATMOTERM S.A projektu Prognozy oddziaływania na środowisko POIiŚ 2014-2020.

Podczas spotkania wysłuchano także wstępnych opinii i uwag dotyczących przedmiotowego dokumentu. Uwagi i opinie do dokumentu można przekazywać do 7 listopada 2013 r. na elektronicznym formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.pois.gov.pl .

Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone w trakcie prac nad ostateczną wersją Prognozy. Kolejnym etapem prac będzie przygotowanie ostatecznej wersji POIiŚ 2014-2020 a następnie przyjęcie dokumentu przez Radę Ministrów i przesłanie go do akceptacji Komisji Europejskiej.

 

 

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl