Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 – Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekty z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.13.01.00-IZ.00-06-001/17.


Termin składania wniosków:
od 30.06.2017 do 21.08.2017

Kto może składać wnioski?
Podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą (w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.) udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

- jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe albo instytucje gospodarki budżetowej,

- fundacje, stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia,

- kościoły i związki wyznaniowe,

- przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper wspierane będą projekty polegające na przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – jako element projektu – rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 16 804 978,00 PLN, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 1 680 497,80 PLN.


Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/131-infrastruktura-ochrony-zdrowia-projekty-z-zakresu-podstawowej-opieki-zdrowotnej/


Jeżeli są Państwo zainteresowani ww. konkursem, prosimy o kontakt z naszym biurem, tel. (22) 609 17 95, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.