Ministerstwo Zdrowia przygotowało nową listę leków refundowanych. Lista ma wejść w życie od marca 2015 roku. Jest na niej 66 nowych produktów, w tym leki dla chorych z choroba refluksową przełyku i nadciśnieniem tętniczym.
Nowym lekiem jest preparat zawierający esomeprazolum (2 kody EAN) – refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach,z poziomem odpłatności 50% proc. Jest to kolejna opcja terapeutyczna dla pacjentów między innymi z chorobą refluksową przełyku, leczonych złożoną terapią eradykacyjną H. pylori czy długotrwale przyjmujących niesteroidowe leki przeciwzapalne, u których występuje niebezpieczeństwo powstania wrzodów żołądka lub dwunastnicy;

Nowy jest lek złożony zawierający losartanum i amlodypinum (8 kodów EAN) –refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, z poziomem odpłatności 30 proc.. Jest to kolejna opcja terapeutyczna dla pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, u których osiągnięto kontrolę ciśnienia z zastosowaniem pojedynczych substancji czynnych stanowiących składniki leku złożonego;lek złożony zawierający fenoterolum i ipratropii bromidum(1 kod EAN) w postaci aerozolu inhalacyjnego – refundowany we wskazaniu astma, przewlekła obturacyjna choroba, płuc, eozynofilowe, zapalenie oskrzeli, z poziomem odpłatności 30%. Jest to kolejna opcja terapeutyczna dla pacjentów z powyższymi wskazaniami.

Dla 2 substancji czynnych (3 kody EAN) zostaną rozszerzone dotychczasowe wskazania objęte refundacją:lek zawierający metforminum (2 kody EAN) – refundowany we wskazaniu Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi z poziomem odpłatności 30 proc.

Ministerstwo wprowadza na listę także lek zawierający dabigatranum (2 kody EAN) – refundowany we wskazaniu zakrzepica żył głębokich i zatorowość płuca oraz prewencja nawrotów zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych z poziomem odpłatności 30%. Jest to kolejna opcja terapeutyczna dla pacjentów z chorobą zakrzepową i zatorowością płucną.

Pozostałe produkty umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych.W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub ze względu na upłynięcie z dniem 1 marca 2015 r. terminu obowiązywania tych decyzji w XX obwieszczeniu nie znajdą się 24 produkty obecne w poprzednim obwieszczeniu.Dla 70 produktów zawierających 25 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub rodzajów wyrobów medycznych obniżono urzędowe ceny zbytu: – od 324 zł do 2 gr.Zgodnie z projektem XX obwieszczenia, w porównaniu do XIX obwieszczenia:dla 185 produktów (187 pozycji obwieszczenia) spadnie dopłata pacjenta – od 97,86 zł do 1 gr;dla 426 produktów (586 pozycji obwieszczenia) wzrośnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 40,47 zł;dla 380 produktów (482 pozycji obwieszczenia) spadną ceny detaliczne brutto – od 344,45 zł do 1 gr;dla 33 produktów (33 pozycji obwieszczenia) wzrosną ceny detaliczne brutto – od 1 gr 0,52 zł.


II. W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII
Zwiększy się dostępność leczenia w ramach programów lekowych i katalogu chemioterapii:refundacją zostaną objęte leki zawierające immunoglobuliny ludzkie (23 kody EAN) w ramach programu lekowego Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (ICD-10 G 68.1, G 70, G04.8, G73.1, G73.2, G72.4, G61.0, G36.0, M33.0, M33.1, M32.2). W ramach programu mogą być leczeni pacjenci z przewlekłą zapalną polineuropatią demielinizacyjną (CIDP), wieloogniskową neuropatią ruchową (MMN), miastenią (MG), zespołami paranowotworowymi, miopatiami zapalnymi, zespołem Guillaina-Barrego, chorobą Devica (NMO) oraz zapaleniem mózgu z przeciwciałami przeciw antygenom neuronalnym, którzy spełniają kryteria kwalifikacji do programu.

Refundacją zostaną objęte leki zawierające epoprostenol (2 kody EAN) oraz leki zawierające sildenafil (2 kody EAN), w tym niefinasowana dotąd postać zawiesiny doustnej, w ramach programu lekowego Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego sildenafilem i epoprostenolem (TNP) (ICD-10 I27, I27.0). W ramach tego programu rozszerzono również możliwość leczenia sildenafilem o pacjentów dorosłych w II klasie czynnościowej wg WHO oraz pacjentów od 1 do 17 roku życia, które nie było wcześniej objęte finasowaniem w ramach programów lekowych. Dotychczas u pacjentów niepełnoletnich finansowane było jedynie leczenie bosentanem, natomiast w przypadku pacjentów dorosłych leczenie obejmowało wyłącznie pacjentów od III klasy czynnościowej, przy czym terapia skojarzona obejmowała wyłącznie sildenafil z iloprostem. W związku z rozszerzeniem możliwości stosowania terapii skojarzonej sildenafilu z dowolną substancją czynną finansowaną w ramach programów dotyczących leczenia TNP rozszerzony zostanie wachlarz dostępnych opcji terapeutycznych.

Zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii:w katalogu chemioterapii rozszerzono zakres wskazań refundowanych dla paclitaxelum (21 kodów EAN) w zakresie leczenia nowotworów złośliwychżołądka (ICD-10 C16 w tym C16.0 do C16.9) w przypadku zaawansowanego raka żołądka w drugiej linii leczenia.Refundacją zostaną objęte kolejne leki zawierające substancje czynne: cisplatynę (1 kod EAN), etopozyd (2 kody EAN), gemcytabinę (3 kody EAN), immunoglobulinę ludzką (1 kod EAN), czynnik VIII krzepnięcia krwi (3 kody EANDla 40 leków zawierających 15 substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych obniżono urzędowe ceny zbytu: – od 1 135,56 zł do 0,01 zł.

 

Źródło:www.termedia.pl