Komisja Europejska przyjęła dwa programy operacyjne ważne dla sektora ochrony zdrowia. Jest to zwieńczenie negocjacji dotyczących nowej perspektywy funduszy strukturalnych na lata 2014 – 2020.

 

Podobnie jak w poprzedniej perspektywie Program Infrastruktura i Środowisko będzie największym źródłem środków przeznaczonych na inwestycje infrastrukturalne. Będą one przeznaczone na: transport, energetykę, ochronę środowiska, gospodarkę niskoemisyjną, kulturę i ochronę zdrowia.

 Budżet programu to ponad 27,4 mld euro, czyli ok. 115 mld zł. Dofinansowanie w ramach PIiŚ będzie można uzyskać na:

  • wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej" oraz opieki nad matką i dzieckiem;
  • wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego.

Na działania w tych obszarach przeznaczono 468,3 mln euro.

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Z Programu Wiedza Edukacja Rozwój zostaną dofinansowane m.in.:

  • wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy –  będą one przeznaczone dla osób aktywnych zawodowo;
  • wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, które ułatwią dostęp do niedrogich i trwałych usług zdrowotnych wysokiej jakości.

Dofinansowanie

Wsparcie sektora zdrowia ze środków EFS przekroczy 300 mln euro.

Przyjęcie tych programów przez Komisję Europejską kończy ważny etap prac nad strategicznymi kierunkami wsparcia. Aby można było występować o dofinansowanie, należy jeszcze opracować szczegółowe dokumenty. Określą one m.in. zakres wsparcia, system wyboru projektów, zakres podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, system koordynacji itp. Prace nad tymi dokumentami będą prowadziły resorty infrastruktury i rozwoju oraz zdrowia. Szczegóły będą znane wiosną 2015 r.   

Oprócz ww. programów Komisja Europejska przyjęła dotąd 3 krajowe programy operacyjne –Polska Cyfrowa, Pomoc Techniczna oraz Polska Wschodnia i 7 programów regionalnych. Pozostałe programy zostaną przyjęte w najbliższym czasie.

 

 

Źródło:www.mz.gov.pl