Minister Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca dla IX priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza konkurs nr POIS.09.02.00-IP.04-00-004/2016  dedykowany chorobom nowotworowym dla projektów realizowanych na terytorium województwa mazowieckiego.

 


Kto może składać wnioski?

   1. Podmioty lecznicze utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych (forma prawna – kod 146).

   2. Podmioty lecznicze utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego (forma prawna – kod 146), udostępniające bazę szpitalną na rzecz publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, o ile:

    a)  publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych nie dysponuje własną bazą szpitalną, oraz

    b)  udostępnienie odbywa się na zasadach określonych w pisemnym porozumieniu/umowie zawartej między podmiotem leczniczym a publiczną uczelnią medyczną lub publiczną uczelnią prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych zawartym/zawartej na okres gwarantujący zachowanie przez beneficjenta trwałości projektu, oraz

    c)  nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie danej inwestycji w ramach właściwego regionalnego programu operacyjnego.

   3. Instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia (forma prawna – kod 165).
   4. Przedsiębiorcy powstali z przekształcenia podmiotów leczniczych, o których mowa w pkt 1 i 2 (forma prawna – kod 116, kod 117).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące:       

   - wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych dedykowanych chorobom nowotworowym oraz        
  - wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom nowotworowym realizowane na terytorium województwa mazowieckiego.

Szczegóły na stronie...

 

 

Data:19.07.2016

Źródło:www.funduszeeuropejskie.gov.pl