Ministerstwo Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi priorytetowej IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza Konkurs nr 9.1/2/2015  na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego, które realizowane będą na terytorium województwa mazowieckiego.

Szczegóły na http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/91-Infrastruktura-ratownictwa-medycznego-1

 

 

Źródło:www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Data:02.10.2015