Ministerstwo Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi priorytetowej IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza Konkurs nr 9.1/1/2015 na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego, które realizowane będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

Szczegóły na: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/91-Infrastruktura-ratownictwa-medycznego

 

 

Źródło:www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Data: 02.10.2015